เตรียมตัวท่องเที่ยวตุรกี ขอวีซ่าอย่างไรกัน

turkey-028

ทัวร์ตุรกีแวะมาแนะนำวิธีการขอวีซ่าเข้าประเทศกัน  ท่านผู้อ่านลองติดตามกันนะจ้ะ  สำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศตุรกี จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ (ยกเว้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฑูตและหนังสือเดินทางราชการ)   เอกสารที่ต้องเตรียมที่ใช้ยื่นวีซ่าตุรกีมีดังนี้

1.            หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมทั้งถ่ายเอกสารสำเนาหน้าแรก

2.            จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ ตำแหน่ง วันเริ่มต้นทำงานจนถึงปัจจุบัน และระบุวันและเวลาไปกลับให้ตรงตามตั๋วเครื่องบิน

3.            ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ และใบจองที่พัก(ในกรณีไม่มีจดหมายเชิญ)

4.            รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

              กรณีไปประชุมหรือธุรกิจ ต้องมีใบเชิญตัวจริงจากทางบริษัทหรือองค์กรของตุรกี กรณีเชิญส่วนบุคคล ต้องมีจดหมายเชิญตัวจริงจาก Noteri เท่านั้น (ไม่รับแบบสแกนหรือแฟกซ์ไม่ว่ากรณีใดๆก้อตาม)

              กรอกแบบฟอร์มให้ครบ พร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป ( download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.mfa.gov.tr ฟอร์มวีซ่าจะอยู่ในช่องที่เขียนว่า Consular info )

              ค่าธรรมเนียมแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว (single) 1,066 บาท และเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง (multiple) 3,567 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี)

              ใส่เอกสารทั้งหมดมาในแฟ้ม A4 พร้อมติดชื่อภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย

              ภายหลังการยื่นเอกสารขอวีซ่าและได้รับการอนุมัติแล้ว จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ /สามารถรับวีซ่าตามวันที่ระบุในใบนัด โดยไม่จำเป็นต้องโทรสอบถาม

รายละเอียดการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางไทย (Visa)

หนังสือเดินทางทูตและราชการ-สามารถยกเว้นการตรวจลงตรา ระยะพำนัก 90 วัน

หนังสือเดินทางธรรมดา-ต้องผ่านการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย

สำหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถยื่นคำร้องได้ที่

สถานเอกอัครราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทย (Embassy of the Republic of Turkey)

66/1 ซ.จัดสรร ถนนสุทธิสาร ห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310

โทรศัพท์. 02-2747262-3 แฟกซ์ 02-274-7261

อีเมล์ : tcturkbe.cscoms.com

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ